Najważniejsze informacje o Sądzie Arbitrażowym Rynku Audiowizualnego:

Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych powołany został w dniu 11 czerwca 2010 roku przez Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, a działalność rozpoczął w czerwcu 2011 roku. Sekretariat Sądu i jego archiwum są prowadzone w Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych z zachowaniem wszelkich zasad poufności. Prezesem SARA jest Aleksander Proksa.

SARA to stały sąd polubowny, wyspecjalizowany w rozstrzyganiu sporów powstających w związku z funkcjonowaniem szeroko pojmowanego rynku audiowizualnego. Stanowi on profesjonalne, alternatywne wobec sądów powszechnych (państwowych) i przyjazne dla stron forum poufnego rozstrzygania sporów spotykanych w tej dziedzinie. Z działalności SARA korzystać mogą wszyscy uczestnicy rynku audiowizualnego, a więc m.in.: producenci, koproducenci, nadawcy, twórcy, wykonawcy, członkowie ekip realizacyjnych, spadkobiercy autorów, etc.

Warunkiem rozpatrywania ewentualnych sporów przez sąd jest zapis w umowie dotyczący ustalenia, iż Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych jest sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z postanowień zawartej umowy.

Podstawowymi zaletami polubownego sposobu rozstrzygania konfliktów jest krótki czas orzekania w przedmiocie sprawy oraz udział ekspertów wyłonionych ze środowiska audiowizualnego, których obecność gwarantuje znajomość zawiłej problematyki prowadzenia działalności w zakresie produkcji i realizacji audiowizualnej, przyjętych praktyk funkcjonowania, zasad współpracy w poszczególnych rodzajach projektów, także na rynku międzynarodowym.

Arbitrem i mediatorem może być osoba dysponująca nie tylko szeroką wiedzą dotyczącą zarówno gałęzi prawa związanych z rynkiem audiowizualnym, mechanizmów ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych związanych z produkcją i dystrybucją materiałów audiowizualnych, ale także praktyką i wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie. Arbitrami mogą być - oprócz prawników - specjaliści branży od strony twórczej, organizacyjnej, technologicznej, technicznej, finansowej. Arbitrem przewodniczącym może być wyłącznie osoba posiadająca wykształcenie prawnicze.

Obecnie wśród arbitrów Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy KIPA są: prof. Andrzej Matlak, prof. Elżbieta Traple, prof. Ryszard Markiewicz, mec. Marek Staszewski, mec. Michał Siciarek, mec. Małgorzata Grzybowska, Małgorzata Pakuła, mec. Marek Szydłowski, mec. Marek Rosiński, mec. Jan Roliński czy mec. Andrzej Tomaszek.

Pozew można złożyć w sekretariacie sądu, który mieści się w siedzibie KIPA przy ul. Chełmskiej 21 bud. 28c w Warszawie, a wszelkie wskazówki i szczegóły dotyczące postępowania arbitrażowego oraz listę arbitrów i dokumenty Sądu można znaleźć na jego stronie internetowej.

Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego
przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych
ul. Chełmska 21 bud. 28C
00-724 Warszawa
tel./fax: (22) 840 59 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IDĘ TAM

SARA
Czym jest sąd arbitrażowy?

Jest to forum służące do polubownego rozstrzygania sporów, z uwzględnieniem specyfiki danej branży, przez osoby wyspecjalizowane w zagadnieniach charakterystycznych dla tej branży.

Jaki status ma wyrok takiego sądu?

Wyrok jest zatwierdzany przez sąd powszechny, nie podlega apelacji i jest prawomocny. Postępowanie przed sądem arbitrażowym jest jednoinstancyjne.

Kto może składać pozwy w SARA?

Pozwy lub wnioski o mediację w SARA mogą składać wszyscy uczestnicy rynku audiowizualnego, w tym m.in. producenci, koproducenci, nadawcy, twórcy, wykonawcy, członkowie ekip realizacyjnych, spadkobiercy autorów, podmioty finansujące, dystrybutorzy, wydawcy, itd.

Kiedy SARA może rozpatrywać spory?

Jeśli w umowie między stronami znajduje się zapis na ten sąd, o przykładowej treści: „Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie zgodnie z regulaminem tego sądu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu”.

W przypadku braku klauzuli arbitrażowej w samej umowie lub aneksie do niej, strony mogą przekazać do Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy KIPA pisemne oświadczenia o poddaniu konkretnego, istniejącego już pomiędzy nimi sporu, rozstrzygnięciu tego sądu (tzw. kompromis).

Postępowanie przed naszym sądem będzie dużo szybsze niż w sądach powszechnych. Wyroki nie wymagają klasycznego, szczegółowego uzasadnienia, którego opracowanie w sądach powszechnych zajmuje często kilka miesięcy.

dr Aleksander Proksa, Prezes SARA

Nie musimy już się obawiać sporów, konfliktów i problemów z samymi sobą i z innymi, ponieważ nawet gwiazdy wpadają na siebie, tworząc nowe światy. Dziś wiem, że to jest właśnie życie!

Charles Chaplin

Polecamy strony i projekty: