Media Desk Polska, Regionalna Inicjatywa Audiowizualna, Polska Komisja Filmowa, Audiowizualni.pl, Park Technologiczny - Miasteczko Filmowe, Naukowa Biblioteka Audiowizualna... Lubimy wielkie wyzwania.

Czym jest FPCA

Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne została powołana przez Zarząd Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych w grudniu 2005 roku. Podstawowym powodem założenia Fundacji było powierzenie jej prowadzenia Biura Media Desk Polska, jednak od początku Fundator planował rozwój działalności FPCA na rzecz wzmacniania produkcji niezależnej i rozwoju kinematografii w Polsce (patrz: Statut FPCA).

Zatem od 2006 roku prowadziła Media Desk Polska, którego działalność była wysoko oceniana zarówno w Polsce jak i Komisji Europejskiej. Dyrektorem Media Desk Polska, wyłonionym w drodze konkursu, przez cały okres funkcjonowania Media Desk Polska w ramach Fundacji, czyli do końca 2013 roku, była Joanna Wendorff. Od 2014 roku w wyniku przekształceń programów europejskich, program Media stanie się częścią szerszego programu - Kreatywna Europa.

Realizując plany szerszej działalności, Fundacja w pierwszej kolejności zleciła zespołowi wybitnych medioznawców opracowanie raportu "Polityka audiowizualna na rzecz ochrony tożsamości i suwerenności kulturalnej: doświadczenia europejskie i polskie w perspektywie 2012 r." (oprac. 2006-2007, autorzy dr Karol Jakubowicz, Jonathan Davis, Małgorzata Hejduk-Gromek).

Kolejnym projektem było opracowanie na zlecenie Stowarzyszenia Filmowców Polskich założeń budowy Miasteczka Filmowego w Polsce. W tym samym czasie Rada Fundacji zdecydowała o przygotowaniu założeń projektu Ustawy o instytutach.

Połowa 2007 roku przyniosła uruchomienie trzech najważniejszych (poza Media Desk Polska) programów:

 • Profesjonalizacja indywidualna oraz Promocja filmu polskiego za granicą – program indywidualny, mających na celu umożliwienie uczestnictwa przedstawicielom szeroko pojętych zawodów filmowych w międzynarodowych imprezach filmowych, poczynając od kursów i szkoleń przez promocję polskiego filmu na festiwalach i pokazach po udział w konferencjach i panelach dyskusyjnych

  oraz

 • Regionalna Inicjatywa Audiowizualna (RIA) - program mający na celu wdrożenie idei decentralizacji produkcji filmowej oraz dywersyfikacji źródeł jej finansowania poprzez stworzenie w Polsce sieci Regionalnych Funduszy Filmowych. W latach 2007-2012 RIA, we współpracy z PISF i KIPA wspierała budowę, kształtowanie i funkcjonowanie kolejnych Funduszy.
 • Rozwój Funduszy spowodował powstanie kilku regionalnych Komisji Filmowych, co z kolei doprowadziło do idei powołania Polskiej Komisji Filmowej, której podwaliny również zostały opracowane przez FPCA we współpracy z PISF i KIPA.

W 2009 roku FPCA opracowała założenia Narodowego Programu Cyfryzacji Kin, nazwany roboczo D-cinema, który stał się podstawą do programu cyfryzacji kin prowadzonego obecnie przez PISF.

Od 2008 roku Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne tworzy także (we współpracy z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych) serwis Audiowizualni.pl skierowany głównie do polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych, reklamowych i programów telewizyjnych. Jest to jedyny w Polsce serwis dla profesjonalistów branży audiowizualnej, gromadzący i systematyzujący, poprzez budowy baz danych, informacje na temat rynku, publikujący opracowania materiałów istotnych dla wykonywania zawodu, ale też przybliżający sylwetki, literaturę, prace naukowe z dziedziny filmu i produkcji audiowizualnej. Audiowizualni.pl są partnerem wielu inicjatyw edukacyjnych, branżowych i wydarzeń filmowych.

aktualizacja: 07.12.2013, © FPCA 2013

Główne cele

Fundacja realizuje cel określony statutem poprzez:

  • promowanie i upowszechnianie w Polsce programów celowych prowadzonych przez Wspólnotę Europejską skierowanych do uczestników kultury, a zwłaszcza rynku audiowizualnego;
  • zorganizowanie i prowadzenie w Polsce tzw. „Biura Media Desk Polska” – tj. wyraźnie wydzielonego w strukturze Fundacji zespołu osób, wyposażonego w odpowiednie środki pieniężne i materialne, realizującego zadania podjęte przez Fundację, w ramach „Programu MEDIA 2007-2013”, zgodnie ze stosowną umową zawartą pomiędzy Fundacją a Wspólnotą Europejską przy wsparciu Ministra Kultury;
  • doradztwo w zakresie pozyskiwania środków przeznaczonych przez Wspólnotę Europejską na rzecz rozwoju niezależnej twórczości audiowizualnej w Polsce;
  • ułatwianie wymiany poglądów, opinii, pomysłów i nowych idei pomiędzy niezależnymi twórcami audiowizualnymi poprzez organizację stosownych spotkań, sympozjów i warsztatów.

Pozostałe cele

Inne cele statutowe FPCA to m.in.:

  • doradztwo w zakresie know-how produkcji audiowizualnych dla niezależnych twórców;
  • podejmowanie i propagowanie wszelkich inicjatyw wspierających rozwój sektora audiowizualnego i niezależnej produkcji audiowizualnej oraz upowszechnianie kultury filmowej;
  • prowadzenie projektów badawczych w dziedzinie kultury, a zwłaszcza rynku audiowizualnego;
  • tworzenie i realizacja projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności w sektorze twórczości audiowizualnej;
  • budowanie silnej, rozpoznawalnej na arenie międzynarodowej marki polskiego rynku filmowego;
  • doradztwo w zakresie poszukiwania i uzyskiwania form wsparcia działalności w sektorze twórczości audiowizualnej, w szczególności świadczonej w ramach programów ogólnopolskich i regionalnych.

Ludzie i finanse

283

Tyle wniosków Fundacja rozpatrzyła w 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Promocja filmu polskiego za granicą. Dotyczyły one udziału 386 polskich filmowców w międzynarodowych wydarzeniach filmowych. W 2012 roku rozpatrzono 198 spraw dotyczących 293 osób.

196

Tyle wniosków Fundacja rozpatrzyła w 2013 roku
w Programie Operacyjnym Profesjonalizacja indywidualna.
W 2012 roku rozpatrzono 197 spraw, w 2011 roku - 161, w 2010 r. - 153, a w 2009 r. - 97.

Beneficjenci FPCA

Dzięki dofinansowaniu z Programów Operacyjnych FPCA nasi beneficjenci promowali polski film na pięciu kontynentach, w kilkudziesięciu krajach, m.in. na festiwalach w Nowym Jorku, Los Angeles, Pusan, Cannes, Wenecji, Berlinie. Życzymy im (oraz kolejnym składającym wnioski) dalszych sukcesów zawodowych. Jesteśmy z Wami.

Polecamy strony i projekty: