STATUT Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne

(tekst jednolity, 12.08.2013)

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez Zarząd, zwana dalej „Fundatorem” ustanowiła w dniu 13 grudnia 2005 r., aktem notarialnym sporządzonym przed Agnieszką Tulczyńską-Ożga – notariuszem w Warszawie, fundację pod nazwą: „Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne”, zwaną w dalszej części Statutu „Fundacją”.

2. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.

3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

6. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

7. Na zasadach przewidzianych Statutem, Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne dla prowadzenia swojej działalności statutowej oraz przystępować do innych organizacji, których cele działania są zbieżne z działalnością statutową Fundacji.

8. Fundacja może używać pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę, siedzibę oraz zawierającym logo Fundacji.

9. Fundacja może ustanawiać dyplomy, odznaki i medale honorowe osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację. Rodzaje dyplomów, odznak i medali honorowych oraz zasady ich przyznawania, określać może Regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.

10. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury.

11. Fundacja może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

1. Celem Fundacji jest działanie na rzecz upowszechniania kultury filmowej, rozwoju sektora audiowizualnego, a zwłaszcza niezależnej twórczości audiowizualnej w Polsce.

2. Fundacja realizuje cel, wskazany w ust. 1 powyżej, w szczególności poprzez:

 • (1) promowanie i upowszechnianie w Polsce programów celowych prowadzonych przez Wspólnotę Europejską skierowanych do uczestników kultury, a zwłaszcza rynku audiowizualnego;
 • (2) zorganizowanie i prowadzenie w Polsce tzw. „Biura Media Desk Polska” – tj.: wyraźnie wydzielonego w strukturze Fundacji zespołu osób, wyposażonego w odpowiednie środki pieniężne i materialne, realizującego zadania podjęte przez Fundację, w ramach „Programu MEDIA 2007-2013”, zgodnie ze stosowną umową zawartą pomiędzy Fundacją a Wspólnotą Europejską przy wsparciu Ministra Kultury;
 • (3) doradztwo w zakresie pozyskiwania środków przeznaczonych przez Wspólnotę Europejską na rzecz rozwoju niezależnej twórczości audiowizualnej w Polsce;
 • (4) ułatwianie wymiany poglądów, opinii, pomysłów i nowych idei pomiędzy niezależnymi twórcami audiowizualnymi poprzez organizację stosownych spotkań, sympozjów i warsztatów;
 • (5) doradztwo w zakresie know-how produkcji audiowizualnych dla niezależnych twórców;
 • (6) podejmowanie i propagowanie wszelkich inicjatyw wspierających rozwój sektora audiowizualnego i niezależnej produkcji audiowizualnej oraz upowszechnianie kultury filmowej;
 • (7) prowadzenie projektów badawczych w dziedzinie kultury, a zwłaszcza rynku audiowizualnego;
 • (8) kształtowanie i upowszechnianie „dobrych praktyk” i zasad etyki w działalności twórców i producentów audiowizualnych, a także wśród odbiorców kultury;
 • (9) inspirowanie i uczestnictwo we wszelkich działaniach związanych z procesem stanowienia prawa i podejmowania decyzji wpływających na rozwój sektora audiowizualnego, a zwłaszcza niezależnej produkcji audiowizualnej w Polsce;(10) tworzenie i realizacja projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności w sektorze twórczości audiowizualnej
 • (11) promocję polskiej kultury filmowej skierowanej do inwestorów polskich i zagranicznych;
 • (12) zwiększenie atrakcyjności terytorium Polski, jako obszaru aktywności w sektorze produkcji filmowej i audiowizualnej;
 • (13) zwiększenie konkurencyjności polskiego rynku filmowego poprzez inicjowanie wzrostu jego potencjału ekonomicznego i innowacyjnego;
 • (14) promowanie współpracy regionów Polski, instytucji i przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w zakresie produkcji audiowizualnych;
 • (15) budowanie silnej, rozpoznawalnej na arenie międzynarodowej marki Polskiego rynku filmowego;
 • (16) podejmowanie działań inspirujących, wspomagających oraz promujących rozwój aktywności filmowej z uwzględnieniem standardów europejskich;
 • (17) aktywne poszukiwanie i zachęcanie inwestorów zagranicznych do podejmowania działalności audiowizualnej na terytorium Polski;
 • (18) doradztwo w zakresie poszukiwania i uzyskiwania form wsparcia działalności w sektorze twórczości audiowizualnej, w szczególności świadczonej w ramach programów ogólnopolskich i regionalnych;
 • (19) marketing regionalny poszczególnych regionów Polski w zakresie promocji polskiej kultury i rynku filmowego;
 • (20) organizację i prowadzenie programów celowych za pomocą wyraźnie wydzielonych w strukturze Fundacji zespołów osób, wyposażonych w odpowiednie środki pieniężne i materialne, realizujących zadania podjęte przez Fundację,

3. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł, w szczególności pochodzących ze środków instytucji publicznych i wspólnotowych.

4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

5. Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na rzecz wszystkich niezależnych podmiotów sektora audiowizualnego, a także podmiotów uczestniczących w rozwoju rynku audiowizualnego w Polsce.

6. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski oraz środki finansowe (w tym w szczególności: darowizny, dotacje, subwencje i inne instrumenty wsparcia pochodzące ze środków przekazywanych przez instytucje publiczne i wspólnotowe, spadki, zapisy, odsetki od lokat kapitałowych), nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w trakcie jej istnienia.

2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi:10.000,- zł (dziesięć tysięcy złotych).

3. Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na jej działalność statutową.

4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków majątkowych w drodze darowizny nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

1. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd.

RADA FUNDACJI

2. W skład Rady Fundacji wchodzi nie mniej niż 3 członków. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą odwołania, śmierci lub rezygnacji złożonej na ręce Fundatora.

3. Członków Rady Fundacji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 niniejszego rozdziału Statutu, powołuje i odwołuje Fundator.

4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji.

5. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje pracami Rady Fundacji, w szczególności zaś zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.

7. Rada Fundacji może wybrać ze swego grona jednego Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.

8. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach opiniodawczych, kontrolnych i nadzorczych. Do zadań Rady Fundacji należy:

 • (1) nadzór nad działalnością Fundacji;
 • (2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
 • (3) uchwalanie na wniosek Zarządu wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji;
 • (4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 • (5) ocena pracy Zarządu;
 • (6) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu;
 • (7) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Zarządu;
 • (8) wyznaczanie biegłego rewidenta, który corocznie przeprowadza badanie sprawozdania finansowego fundacji;
 • (9) wyrażanie opinii o sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
 • (10) powoływanie Rad Programowych celem koordynacji i sprawowania nadzoru nad realizacją poszczególnych, wybranych celów Fundacji, w szczególności w ramach współpracy z innymi instytucjami i podmiotami. Rada Fundacji określa cele Rad Programowych Fundacji, wskazuje środki na ich realizację, powołuje i odwołuje członków Rad Programowych Fundacji i ustanawia regulamin ich funkcjonowania
 • (11) podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu.

9. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji może być określony uchwalonym przez nią Regulaminem.

10. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które zwoływane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. O każdym posiedzeniu Rada Fundacji zobowiązana jest powiadomić Zarząd.

11. W posiedzeniach Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć, bez prawa głosu, członkowie Zarządu.

12. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych na posiedzeniu członków Rady Fundacji.

ZARZĄD

13. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

14. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Fundacji, nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji, w szczególności w zakresie:

 • (1) działalności statutowej i finansów Fundacji;
 • (2) przygotowywanie do opinii Rady Fundacji rocznych i wieloletnich kierunków i programów działania Fundacji;
 • (3) sprawowania zarządu majątkiem Fundacji;
 • (4) ustalania wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
 • (5) przygotowywania rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i przedkładanie ich Radzie Fundacji w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego;
 • (6) tworzenia i znoszenia zakładów, oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji oraz przystępowania do organizacji mających cele działania zbieżne z celami Fundacji.

15. Zarząd składa się od jednego do pięciu członków. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Jednemu z członków Zarządu Rada Fundacji powierza funkcję Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony. Członkostwo w Zarządzie wygasa również wskutek śmierci lub złożenia rezygnacji.

16. W przypadku zarządu jednoosobowego zarząd stanowi Prezes Zarządu.

17. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

18. Do ważności uchwał Zarządu wieloosobowego wymagana jest zwykła większość głosów oddanych.

19. Rada Fundacji może przyznać członkom Zarządu wynagrodzenie z tytułu wykonywanych przez nich obowiązków.

20. Stosunek pracy z członkami Zarządu Fundacji nawiązuje i rozwiązuje Przewodniczący Rady Fundacji, a z innymi osobami zatrudnionymi w Fundacji Prezes Zarządu.

Rozdział V
ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI.

1. Zmian w Statucie Fundacji, w tym zmian dotyczących celów działania Fundacji, dokonuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

2. Fundacja może być zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych i majątku Fundacji, bądź na skutek osiągnięcia jej celów. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały.

3. W przypadku likwidacji Fundacji majątek Fundacji zostanie przekazany innemu podmiotowi o celach identycznych lub zbliżonych do celów Fundacji. Wyboru takiego podmiotu dokona Rada Fundacji.

4. Likwidację przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Statut wchodzi w życie z dniem prawomocnego wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r.

Rada Fundacji:
Piotr Dzięcioł
Wł. Niderhaus - przew.
Jacek Bromski
Irena Strzałkowska
Małgorzata Domin
Małgorzata Walczak
Marta Plucińska
Włodzimierz Matuszewski
Maciej Strzembosz


Dokumenty do pobrania:

Statut Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.

Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł, w szczególności pochodzących ze środków instytucji publicznych i wspólnotowych.

fragment Statutu FPCA

Polecamy strony i projekty: