Regionalne Fundusze Filmowe w Polsce


Gdyński Fundusz Filmowy

Gdyński Fundusz Filmowy powołano do istnienia na przełomie 2008 i 2009 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Gdyni. Jego zadaniem jest wspieranie produkcji filmowych o charakterze fabularnym lub dokumentalnym. Celem Gdyńskiego Funduszu Filmowego jest upowszechnianie kultury filmowej i stwarzanie warunków do prowadzenia działalności twórczej w zakresie kinematografii na etapie produkcji, dystrybucji czy promocji filmów.


CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ


Regionalny Fundusz Filmowy w Krakowie

Regionalny Fundusz Filmowy został utworzony przez Krakowskie Biuro Festiwalowe z ramienia Prezydenta Miasta Krakowa w 2009 roku. W drodze konkursu RFF wybiera najciekawsze projekty i wnosi wkład finansowy do ich produkcji. Podstawowym kryterium wyboru wspieranych produkcji filmowych jest ich powiązanie z Krakowem i Małopolską, które może przyczynić się do turystycznej i gospodarczej promocji regionu.


CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ


Lubelski Fundusz Filmowy

Lubelski Fundusz Filmowy rozpoczął działalność w 2009 roku. Z miejskich środków Lubelski Fundusz Filmowy wspiera produkcję pełnometrażowych filmów fabularnych, seriali telewizyjnych, filmy dokumentalne i animowane przeznaczonego do emisji w telewizji oraz wyświetlania w kinach. Zgłaszane produkcje powinny być związane z Lublinem poprzez tematykę, miejsce realizacji i przedstawiające pozytywny wizerunek miasta Lublin.


CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ


Łódzki Fundusz Filmowy

Łódzki Fundusz Filmowy dysponuje środkami przeznaczanymi corocznie z budżetu Miasta Łodzi. Fundusz istnieje od 2007 roku, jest więc najstarszym RFF-em w Polsce. Wspiera produkcję pełnometrażowych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Istotą konkursu jest dofinansowanie projektów o wysokich walorach artystycznych.


CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ


Mazowiecki Fundusz Filmowy

Mazowiecki Fundusz Filmowy działa w strukturach Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, a został powołany w 2010 roku przez samorząd Województwa Mazowieckiego. Fundusz wspiera produkcję filmową (fabularną, dokumentalną, animowaną) realizowaną na terenie Mazowsza, mogących przyczynić się do turystycznej i gospodarczej promocji regionu oraz do budowania jego korzystnego wizerunku.


CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ


Poznański Fundusz Filmowy

Celem Regionalnego Funduszu Filmowego Poznań, działającego przy Estradzie Poznańskiej, jest finansowe wspieranie produkcji filmowej związanej z Poznaniem poprzez tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców i podmiotów z terenu Poznania w powstawaniu utworów filmowych. Środki finansowe na konkurs przyznaje samorząd Poznania.


CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ


Śląski Fundusz Filmowy

Śląski Fundusz Filmowy działa w strukturach Instytucji Filmowej „Silesia-Film”, która jest wojewódzką instytucją kultury i jest jedną z dwóch nadal działających instytucji filmowych – instytucji kultury w Polsce, powołanych w celu upowszechniania i popularyzowania artystycznej produkcji filmowej. Silesia-Film organizuje „Konkurs na wspieranie produkcji filmowej” – odpowiednik Regionalnego Funduszu Filmowego od 2008 roku.


CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ


Dolnośląski Konkurs Filmowy

Dolnośląski Konkurs Filmowy funkcjonuje w strukturach samorządowej Instytucji Filmowej Odra-Film, jako inicjatywa władz regionu Dolnego Śląska i miasta Wrocławia. Celem Dolnośląskiego Konkursu Filmowego jest wspieranie projektów filmowych (filmy fabularne, dokumentalne i animowane) realizowanych na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Regionalny Fundusz Filmowy Wrocławia i Dolnego Śląska powstał w 2008 roku.


CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ


Zachodniopomorski Fundusz Filmowy "Pomerania Film"

"Pomerania Film" działa od 2009 r. w strukturze Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Powołano go z inicjatywy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Szczecin i Prezydenta Miasta Koszalin. Wspiera produkcje filmowe związane z Województwem Zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina i Koszalina, mogących przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu.

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ


Gdański Fundusz Filmowy

W 2008 roku Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podjął oficjalną decyzję o wspieraniu produkcji filmowej przez miasto i stworzeniu Regionalnego Funduszu Filmowego. W 2009 roku powołana została komisja, przy wsparciu Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, która wybrała spośród nadesłanych projektów zwycięską produkcję, dofinansowaną w kwocie 500 tys. zł. Obecnie fundusz nie ogłasza naboru, ze względu na reorganizację struktur.

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ

Korzyści regionów prowadzących
aktywność audiowizualną

* promocja regionu i jego potencjału turystycznego (atrakcyjne lokacje filmowe), zwiększone wpływy z turystyki z tytułu lepszej rozpoznawalności atrakcji wykorzystywanych w filmach, serialach, reklamach,

* ściślejsza identyfikacja mieszkańców regionu z ich miejscem pochodzenia, m.in. dzięki świadomości występowania regionalnych lokacji w popularnych serialach czy filmach,

* aktywizacja dotychczasowych miejsc pracy oraz generowanie nowych niezbędnych do realizacji produkcji filmowych, w tym bazy towarzyszącej, świadczącej na co dzień usługi dla innych branż,

* dopływ zewnętrznych środków finansowych do regionu,

bezpośrednie przychody dla regionu z dystrybucji filmu wspartego przez lokalny mechanizm finansowy (np. Regionalny Fundusz Filmowy), w przypadku jego sukcesu frekwencyjnego, efekt mnożnikowy – zwrot wielokrotności zainwestowanych środków w regionie,

* zwiększenie atrakcyjności regionów poprzez wzrost świadomości ich potencjału filmowego, turystycznego i kulturowego, innowacyjność.

Polecamy strony i projekty: